Privacy verklaring

Privacy-verklaring Nederlands Hout

Nederlands Hout, gevestigd aan Kleverlaan 9, 2023 JC in Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy-verklaring.

Contactgegevens:
Nederlands Hout, Kleverlaan 9, 2023 JC Haarlem, 06 – 511 69 704.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nederlands Hout verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nederlands Hout verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– voor het opstellen van offertes, en het afhandelen van uw betaling;

– om u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– in het kader van uw stage, leerwerkplek, etc. bij ons;

– om goederen en diensten bij u af te leveren;

– Nederlands Hout verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Verwerking bijzondere gegevens; geautomatiseerde besluitvorming

Nederlands Hout verwerkt geen bijzondere gegevens, en kent geen geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nederlands Hout bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nederlands Hout verkoopt uw gegevens niet aan derden, en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Nederlands Hout gebruikt geen cookies, noch vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@nederlands-hout.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Nederlands Hout zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Nederlands Hout wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nederlands Hout neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nederlands-hout.nl .

***

Een tapasplank of tafelblad, van hout uit eigen stad!